PRIVACY STATEMENT van IMC-PRO | Interim Management, Consultancy & Projecten

 

 

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik persoonsgegevens van mensen met en voor wie ik werk. Uiteraard ga ik uiterst zorgvuldig met deze gegevens om en leef ik de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. In deze privacyverklaring lees je daar meer over.

 

De persoonsgegevens voor IMC-PRO worden verwerkt door:

Eric Klappers

Jonathan 13, 6922 AB Duiven

06-30236736

info@imc-pro.nl

KvK nr 65177649

 

IMC-PRO levert interim diensten aan profit en non-profit bedrijven in de sectoren logistiek, transport, openbaar vervoer, facilitaire en zakelijke dienstverlening.

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten of met mij samenwerkt, verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail of telefonisch. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van mijn dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IP-adres, na bezoek van mijn website

 

Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een passende offerte / opdracht;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Interne verslaglegging;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van mijn dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing; · Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoek of de overeenkomst die ik met jou ben aangegaan. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Het uitvoeren en verbetering van mijn diensten;
 • De bescherming van mijn belangen;
 • Beveiliging en beheer van mijn systemen
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, wordt dat afzonderlijk gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn IT leverancier, mijn accountant, beveiligde opslag in de cloud en de bedrijven waarmee ik samenwerk. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door mijn cloudprovider, de leverancier van persoonlijkheidsanalyses en de leverancier van e-mailnieuwsbrieven die gevestigd zijn in de USA. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen in de vorm van ‘model clauses’ of privacy shield.

 

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn en Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 


 

Hoe ik jouw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies

Op mijn website kunnen cookies van Google Analytics worden gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies wordt op anonieme wijze informatie verzameld over bezoekersgedrag, IP-adressen en systeeminformatie van het gebruikte apparaat.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw schriftelijke verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Persoonlijke werkaantekeningen, notities voor intern gebruik en persoonsgegevens van derden worden door mij niet overlegd.

 

Zijn jouw gegevens fout doorgegeven of door mij fout verwerkt? Stuur dan een schriftelijk verzoek om deze gegevens te rectificeren.

 

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of stoppen met het gebruik van gegevens.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar administratie@imc-pro.nl

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan zo snel mogelijk aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. De actuele versie wordt altijd op de website gepubliceerd en kun je daar raadplegen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2020.


Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0